Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia a spracúvania údajov

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky a používanie našich služieb. Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov služieb spoločnosti MEDIANET, spol. s r.o.., so sídlom Lermontovova 911/3, IČO: 35 824 875, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25382/B (ďalej aj ako „MEDIANET“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch), ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

Poskytovateľom služieb na webových stránkach na doméne exanews.com je spoločnosť MEDIANET, pokiaľ nie je na konkrétnej webovej stránke uvedený iný prevádzkovateľ. Informácia o prevádzkovateľovi je zverejnená zvyčajne v spodnej časti webovej stránky.

Na webových stránkach spracúvame aj údaje  ako napr. rôzne online identifikátory a údaje súvisiace s vašou aktivitou na webových stránkach a ktoré zvyčajne samotné nie je  možné považovať za osobné údaje. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť  a ako ho nastaviť  je uvedené v texte o Cookies na webových stránkach MEDIANET, spol. , s.r.o.

Spoločnosť MEDIANET prikladá veľký význam ochrane Vašich osobných údajov. Vždy Vás informujeme o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme počas Vašej návštevy našich webových stránok a o tom, ako  tieto údaje používame a ako môžete ovplyvniť tento proces.

Na aké účely Vaše údaje spracúvame?

Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

 • na uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb, ktoré využívate vrátane poskytovania zákazníckej podpory a odbornej pomoci a prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú poskytované odplatne
 • ochrana našich práv a oprávnených záujmov
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
 • štatistické účely
 • meranie návštevnosti našich stránok
 • analýza  Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim preferenciám
 • vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb
 • organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže
 • vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov
 • na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán
 • na cielené zobrazovanie reklamy
 • na  riešenie vašich sťažností a vyjadrenie k vašim otázkam
 • na žurnalistické účely,  t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby ( napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).

Na  akom právnom základe Vaše údaje spracúvame?

Spracovanie osobných údajov je možné len na základe niektorého z právnych základov vymedzených právnymi predpismi ( napr. súhlas, plnenie zmluvy, ochrana života, zdravia alebo majetku  atď.)

Právnym základom  spracovania Vašich údajov sú:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy, ak ste registrovaným používateľom našich služieb alebo  naším klientom alebo zákazníkom, s ktorým sme v zmluvnom vzťahu
 • oprávnené záujmy spoločnosti MEDIANET, napr. vývoj produktov, zaistenie bezpečnosti našich systémov, štatistiky a merania návštevnosti
 • oprávnené záujmy tretích strán, napr. našich zmluvných partnerov
 • realizácia  práva na informácie a slobody prejavu
 • plnenie našich zákonných povinností, napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov a pod.

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie Vašich údajov potrebný súhlas, najmä  na použitie Vašich údajov na marketingové účely, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili spoločnosti MEDIANET súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel.  Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Aké údaje spracúvame a aká je  doba ich spracovania ?

Ak ste registrovaným používateľom našich služieb, spracúvané údaje pozostávajú z údajov, ktoré ste zadali pri registrácii ako napr. meno, priezvisko, email, prezývka (nick) heslo a z údajov o Vašich činnostiach, ktoré ste vykonali v rámci tejto služby, vrátane registrácie a jej ukončenia.

Údaje získané v rámci registrácie a pri využívaní služby uchovávame počas doby trvania  využívania služby.  Následne niektoré základné údaje uchovávame počas primeranej doby, napr. údaj o názve emailovej adresy, kedy bolo ukončené používanie služby  a údaje vo forme  záloh prevádzkových údajov.

Ak ste ako zaregistrovaný používateľ zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je  prístupný verejnosti alebo ktorých obsah je prístupný iným registrovaným používateľom, tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, a teda nebudú po ukončení Vašej registrácie vymazané.  Na základe Vašej žiadosti ich vymažeme, ak to  bude technicky možné.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom,  kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporoch.

Ak ste na našich  webových stránkach poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch, tieto údaje ukladáme vrátane obsahu správy, ktoré ste poskytli a počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu,  zvyčajne nie dlhšie ako dva mesiace.

Keď navštívite webové stránky spoločnosti MEDIANET, naše webové servery dočasne zaznamenajú informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na naše webové stránky a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, IP adresu, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nepoužívame na vytváranie individuálnych používateľských profilov ani  ich nezdieľame s tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi.

Všetky osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu,  najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi. 

Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi vychádzame pri určení primeranosti doby spracovania z doby (i) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči spoločnosti MEDIANET, (ii)z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na naše siete a služby a na detekciu iných bezpečnostných incidentov (iii) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (iv) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík.

Aby sme Vám mohli  poskytnúť niektoré  služby alebo  Vás kontaktovať, potrebujeme poznať údaje, na základe ktorých Vás môžeme priamo identifikovať. V takom prípade Vás vždy  požiadame o poskytnutie údajov a máte možnosť sa oboznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby, preto si ich prosím dôkladne preštudujte

Je poskytnutie údajov povinné ?

Vaše údaje poskytujete spoločnosti MEDIANET dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať.

Ak Vám povinnosť poskytnúť nám údaje bude vyplývať z právnych predpisov, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

Súhlas

Ak  je právnym základom spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a to písomne na adrese sídla našej spoločnosti MEDIANET, spol. s r.o., Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava alebo emailom na adrese ochrana.udajov@exanews.com

Komu sprístupňujeme údaje o vás?

Spoločnosť MEDIANET sprístupňuje Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia)
 • Poradcom v oblasti  daní, práva alebo účtovníctva

Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť MEDIANET poskytuje údaje o svojich používateľoch aj oprávneným orgánom ( o.i. polícia, prokuratúra) na základe žiadosti alebo príkazu.

 Údaje využívané na žurnalistické účely sú verejne prístupné na našich webových stránkach.

 Prístupnosť našich služieb pre deti a mladistvých

Služby, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť MEDIANET, nie sú určené pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov. Na internete však nie je vždy možné spoľahlivo určiť vek osoby, ktorá  sa registruje na našich stránkach.

V niektorých prípadoch vyžadujeme, aby registrujúca sa osoba priamo uviedla svoj vek, aby sme mohli skontrolovať, či sa k jej registrácii vyžaduje súhlas rodiča. Dovoľujeme si požiadať rodičov, aby nás kontaktovali v prípade, ak majú podozrenie, že ich dieťa používa niektorú našu službu a nesúhlasia s tým.

Ako treba pristupovať k ochrane údajov ?

Na účely ochrany údajov Vám doporučujeme zachovávať nasledovné zásady:

 • Pri prihlasovaní sa do systémov alebo služieb prostredníctvom hesla používajte vždy silné heslo, ktoré je jedinečné a ktoré nebudete využívať pre iné služby. Vaše heslo neoznamujte iných osobám. Spoločnosť MEDIANET od Vás nikdy nebude vyžadovať, aby ste nám oznámili heslo, preto venujte zvýšenú pozornosť rôznym emailom , ktoré od Vás požadujú oznámenie hesla a ak sa odosielateľ takéhoto emailu vydáva za nášho zamestnanca alebo spolupracovníka, vždy nás o tom prosím informujte ( naše kontaktné údaje sú v závere tohto dokumentu),
 • Ak nám posielate dôverné alebo citlivé údaje, využívajte bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovaný súbor a odovzdanie  hesla iným komunikačným kanálom, prípadne šifrovanie,
 • Ak sa domnievate, že došlo k zneužitie Vašich údajov, k ich úniku alebo k neoprávnenému nakladaniu, prosím kontaktuje nás,
 • Ak nám poskytujete Vaše údaje, uvážte, či je nutné poskytnutie daných údajov. Zvýšenú pozornosť venujte poskytnutiu údajov, ktoré sa týkajú Vášho súkromia a nesúvisia s účelom, na ktorý ich poskytujete alebo ak sa jedná o údaje, ktoré zverejňujete, napr. v komentároch a pod. Ak si nie ste istý, či je primerané, aby ste nám poskytli všetky údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, kontaktujte nás a my overíme primeranosť rozsahu získavaných údajov,
 • Nezabúdajte, že osobné údaje a informácie, ktoré zverejníte na verejne prístupných miestach (ako je diskusia a podobne) môžu prezerať a eventuálne aj zneužiť iní užívatelia,
 • Ak v našich službách používate alebo zverejňujete osobné údaje tretích osôb, vyžiadajte si ich súhlas,
 • Ak máte menej ako 16 rokov, vždy si najprv overte s rodičmi, či súhlasia s tým, že používate naše služby.

Odkazy na iné webové stránky

Webové stránky spoločnosti MEDIANET obsahujú aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné webové stránky. Po prechode na iné stránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia. Za cudzí obsahy nemôžeme zodpovedať a ani si neprivlastňujeme cudzí obsah, preto Vás v primeranej forme (napr. symbolom, textom) upozorníme, že opúšťate webové stránky spoločnosti MEDIANET. Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ.

Spracovanie osobných údajov v spravodajstve

Pri spracovanie osobných  údajov na účely spravodajstva a pri výkone novinárskej činnosti zverejňujeme informácie pri  výkone práva na slobodu prejavu a na informácie.  Spoločnosť MEDIANET je prevádzkovateľom  nasledovných webových spravodajských a publicistických magazínov:  exanews.com.

Spoločnosť MEDIANET spolupracuje  s viacerými spravodajskými  a publicistickými webovými portálmi, ale nie je  ich prevádzkovateľom.

Informácia o prevádzkovateľovi webovej stránky je vždy zreteľne vyznačená  na stránky, zvyčajne v spodnej časti.

Spracovanie osobných údajov v kontaktných formulároch

Prečo a akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje? MEDIANET zhromažďuje a používa Vaše osobné údaje, aby vám mohol poskytnúť priame a personalizované odpovede na všeobecné otázky. Uchovávanie vašich kontaktných informácií je nevyhnutné najmä na účely zasielania odpovedí.

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní ani pri profilovaní.

Ak v kontaktných formulároch prejavíte záujem o reklamu alebo inzerciu, Vaše údaje môžu byť spracované následne aj na účely zavedenia predzmluvných vzťahov  a na poskytovanie služieb.

Ak v kontaktných formulároch  adresujete MEDIANET-u žiadosť vo veci spracovania osobných údajov, Vaše údaje budú spracované aj na účely vyriešenia žiadosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a na  plnenie povinností voči dotknutej osobe.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti MEDIANET-u ako prevádzkovateľa
 • spracovanie je  nevyhnutné na základe žiadosti dotknutej  osoby na zavedenie predzmluvných opatrení a plnenie zmluvy
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov MEDIANET-u ako prevádzkovateľa pri ochrane jeho záujmov a na preukázanie plnenia  jeho povinnosti

Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Na účely vykonania takejto spracovateľskej operácie získavame tieto kategórie osobných údajov:

 • Poskytovanie určitých osobných údajov je povinné, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky.

Získavajú a ďalej sa spracúvajú tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • kontaktné údaje – e-mailová adresa
 • obsah vašej požiadavky alebo dopytu

V závislosti od typu žiadosti možno vyžadovať aj ďalšie špecifické osobné údaje (napr. telefónne číslo, ak nás kontaktujete telefonicky) alebo skutočnosti, ktoré súvisia s Vašou otázkou.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na splnenie účelu získania alebo ďalšieho spracovania údajov vrátane vybavenia neskorších sťažností, a to maximálne počas troch rokov od dátumu odoslania Vašej otázky.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-mailové správy, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sa uchovávajú buď na serveroch Európskej komisie, alebo jej zmluvného partnera a zaviedli sme niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracovávaných osobných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tohto spracovania.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom  MEDIANET-u  zodpovedným za vykonanie spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom na základe zásady „need-to-know“ (potreby poznať). Na týchto zamestnancov sa vzťahuje povinnosť zachovávať dôvernosť, ktorá im vyplýva z právnych predpisov, resp. v prípade potreby aj z dohôd o zachovávaní dôvernosti. Na spracovaní  Vašich údajov pri niektorých  otázkach sa môžu podieľať aj naši sprostredkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať rovnaké bezpečnostné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov.

Služby tretích strán na našich webových stránkach

Na webových stránkach spoločnosti MEDIANET môžu byť umiestnené prvky, ktoré umožňujú zbieranie osobných údajov alebo sledovanie aktivity používateľov webových stránok tretími osobami. .Tretími osobami, ktoré môžu týmto spôsobom získavať prístup k Vašim osobným údajom,  v závislosti od  druhu služby, ktorú používate alebo ste používali, môžu byť :

 • Tretie strany vykonávajúce analýzu návštevnosti
 • Prevádzkovatelia reklamných systémov cielenej reklamy

Údaje získavané v rámci remarketingu môžu byť zdieľané v rámci rovnakého reklamného systému s inými účastníkmi (klientmi)  rovnakej reklamnej siete, ale vždy len v takej podobe, ktorá neumožňuje konkrétne Vás identifikovať. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v texte o Cookies.

Webové stránky spoločnosti MEDIANET umožňujú zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako Twitter alebo Facebook a tieto aplikácie môžu zbierať údaje o Vašom správaní na našich stránkach.

Používanie sociálnych pluginov 

Webové stránky MEDIANET využívajú pluginy („Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) a Instagram(1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California 94025). Ak si v rámci portfólia MEDIANET-u otvoríte webovú stránku, v ktorej je integrovaný tzv. „social plugin“ spoločnosti Facebook, následne bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky MEDIANET-u ste navštívili.  MEDIANET nemá  žiaden vplyv na objem dát, ktoré Facebook sťahuje pomocou tohto pluginu. Viac informácií je možné získať  na adrese https://www.facebook.com/help/186325668085084.

Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ak  využijete funkciu pluginu (napríklad like, zdieľanie cez FB Messenger, vloženie komentára) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook.  I keď nemáte na Facebooku účet, je možné, že Facebook identifikuje vašu IP adresu a uloží ju. Integrovaný plugin Facebooku posiela priamo počas návštevy webovej stránky, na ktorej sa používa, údaje do Facebooku, a to aj keď používateľ webovej stránky na plugin neklikol. Informácií ohľadom práv a možností nastavenia ochrany súkromia sú zverejnené v politike ochrany súkromia  spoločnosti Facebook  https://www.facebook.com/policy.php. Sociálne pluginy Facebooku je možné v prehliadači zablokovať, napríklad niektorých z programov určených na blokovanie sociálnych médií.

Prihlasovanie sa do služieb prostredníctvom údajov tretích strán

Niektoré naše webové služby umožňujú prihlásenie sa do webovej služby prostredníctvom systémov tretích strán. V rámci týchto aplikácii sú obvykle ukladané Vaše prístupové údaje do našich webových služieb. Tieto aplikácie umožňujú zdieľanie niektorých údajov s prevádzkovateľmi  daných systémov v rozsahu, ktorý príslušný prevádzkovateľ povolil. Viac informácií je možné získať u konkrétneho prevádzkovateľa systému a doručujeme Vám vždy sa dôkladne oboznámiť s podmienkami služby daného prevádzkovateľa ešte predtým, ako využijete tento systém prihlásenia sa do našich služieb.

Poučenie o Vašich zákonných právach

Všetkých používateľov našich webových stránok, ktorí poskytli spoločnosti MEDIANET svoje osobné údaje, informujeme o ich zákonných právach v Poučení osôb o ich právach pri spracovaní údajov.

 Budeme sa snažiť vyjadriť sa k Vašim požiadavkám v čo najkratšej dobe, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti.

Kontakty

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím spoločnosť MEDIANET písomne na adrese MEDIANET, spol. s r.o.., so sídlom Lermontovova 911/3, IČO: 35 824 875 alebo emailom na adrese ochrana.udajov@exanews.com .

Podmienky používania exanews.com

1. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového portálu exanews.com je MEDIANET, spol. s r.o.., so sídlom Lermontovova 911/3, IČO: 35 824 875, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25382/B („MEDIANET“). Adresa elektronickej pošty office@exanews.com.. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

2. Poskytovanie a využívanie služieb na exanews.com sa spravuje týmito podmienkami MEDIANET ( ďalej aj ako „ Podmienky“) a v prípade niektorých služieb poskytovaných samostatne MEDIANET-om alebo v spolupráci s treťou stranou, konkrétna služba sa riadi súčasne aj samostatnými podmienkami jej využívania. Konkrétne podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie určitej služby, sú uvedené na príslušnej webovej stránke.

3. Služby na exanews.com zahŕňajú najmä prenos, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie dát a komerčnú komunikáciu, ktoré sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne pri konkrétnej službe uvedené inak ( ďalej aj ako“ služba“ alebo „služby“).

4. Podmienky MEDIANET sú záväzné pre všetkých návštevníkov exanews.com.


II. Registrácia na exanews.com a ochrana súkromia používateľa

1. Registrácia na exanews.com je dobrovoľná a registrovaní používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb, a to na základe vytvorenia svojho účtu ( ďalej aj ako „ Účet“). Neregistrovaní návštevníci stránok exanews.com nebudú mať plný prístup k niektorým ponukám a službám. Niektoré zo stránok exanews.com môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu exanews.com. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

2. Používateľ vytvára na webových stránkach exanews.com svoj Účet vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami služby, ktorú má záujem používať. Podmienkou registrácie na exanews.com je  zvyčajne verifikácia používateľa niektorým z dostupných prostriedkov.

3. Na základe registrácie na exanews.com bude MEDIANET spracúvať údaje používateľa, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na exanews.com, a to na účely poskytovania služieb na exanews.com vrátane zaradenia do zákazníckej databázy počas celej doby trvania Účtu používateľa. MEDIANET je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby poskytovania služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť  používanie služieb.

4. MEDIANET poskytne údaje o registrovanom používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. Ďalej MEDIANET môže poskytnúť osobné údaje registrovaných používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom MEDIANET-u v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej s webovými stránkami exanews.com alebo službami na exanews.com.

5.  Ak používateľ pri registrácii alebo neskôr počas trvania služby udelil súhlas so zasielaním marketingových informácií, súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o MEDIANET-e, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách. Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy a spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu. MEDIANET môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke exanews.com v časti Kontakty alebo na kontaktné údaje uvedené v čl. I ods. 1 týchto Podmienok alebo spôsobom uvedenom v konkrétnom e-maily komerčnej komunikácie ( napr. hypertextový odkaz a pod.). Ak používateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby MEDIANET-om pre používateľa.

6. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, MEDIANET je oprávnený Účet používateľa zrušiť alebo jeho používanie dočasne obmedziť. MEDIANET nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Účtu.

III. Práva a povinnosti MEDIANET-u

1. MEDIANET poskytuje služby na exanews.com v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. MEDIANET neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. MEDIANET nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na exanews.com.

2. MEDIANET má právo najmä :

a) zrušiť registráciu používateľa

b) prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne

c) kedykoľvek vykonať technickú odstávku exanews.com a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia

d) vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov

3. MEDIANET sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy MEDIANET-u vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na exanews.com, používateľ je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

IV. Práva a povinnosti používateľa

1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na exanews.com ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Používateľom služieb na exanews.com je zakázané:

a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

b) používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,

c) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,

d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

g) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

h) otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,

i) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej členov,

j) opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,

k) zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,

l) šíriť obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, postoje a myšlienky, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,

m) navádzať ostatných používateľov a iné osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s morálnymi zásadami,

n) zverejňovať akékoľvek príspevky, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi.

3. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na exanews.com a súhlasí s tým, že nebude používať exanews.com na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

4. Registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať MEDIANET o zrušenie jeho registrácie na exanews.com a MEDIANET sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

V. Pravidlá zverejňovania obsahu a komunikácie na exanews.com

1. Obsah na exanews.com je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu MEDIANET-u zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich MEDIANET. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia MEDIANET-u je zakázané.

2. Používatelia sú oprávnení v rámci niektorých služieb na exanews.com zverejňovať svoje názory a iné informácie, pričom MEDIANET na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. MEDIANET nezodpovedá za prenášané informácie na stránkach exanews.com. Príspevky používateľov do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný používateľmi vyjadrujú názory používateľov a MEDIANET nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi.

3. Používateľ je povinný pri zverejňovaní obsahu dodržiavať obmedzenia podľa článku IV ods. 2 týchto Podmienok.

4. MEDIANET si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a zverejňovať obsah na stránkach exanews.com, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.

5. Používateľ, ktorý zverejňuje na exanews.com svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený takýto obsah zverejniť a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie obsahu na exanews.com vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny.

6. MEDIANET nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo používateľmi uložený na exanews.com. Ak sa MEDIANET dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na exanews.com, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.

7. Ak sa akýkoľvek návštevník stránok exanews.com domnieva, že obsah zverejnený na exanews.com porušuje tieto Podmienky, prosíme, aby oznámil túto skutočnosť na office@exanews.com

IX. Záverečné ustanovenia

1. MEDIANET je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na exanews.com. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach MEDIANET si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.exanews.com najneskôr v deň jej účinnosti.

2. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok MEDIANET-om, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak registrovaný používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie registrácie postupom podľa týchto Podmienok.

3.Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.02. 2021.